5201 Duke Street, Unit 180, Halifax, NS, B3J 1N9
Phone: (902) 422-1773 | Fax: (902) 421-1297 | Mon-Fri 9:00-5:00
Karen Mulock
Travel Advisor, Branch Partner
Nicole Murphy
Travel Advisor, Branch Manager
Sheila DeCoste
Travel Advisor, Branch Partner